Nyt udefra
 - 08.12.11

246 planer skal redde værdifuld natur

Hede
En række sjælden, truede eller karakteristiske naturtyper og arter skal nu sikres eller genoprettes, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Foto: Naturstyrelsen

Hvert område sin naturplan
Heden, gråsælen og højmosen er alle en del af Danmarks særligt værdifulde natur, som vi skal passe godt på. Nu lancerer regeringen den hidtil største samlede naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

Naturarealer kædes sammen
Naturplanerne dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men planerne vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne. Der skal ske en indsats mod tilgroning af 130.000 hektar naturarealer. 20.000 hektar skov skal sikres, og der skal mere vand på 16.000 hektar til glæde for dyr og planter.

Naturplanerne betyder også, at mange små naturarealer kædes sammen, så 'naturen' kan udvikle sig og blive mere robust. Både staten, kommunerne, landmænd og skovejere skal hjælpe til med naturplejen. Regeringen har budgetteret indsatsen til 1,8 milliarder kroner, der bl.a. skal komme fra støtteordninger under EU's landdistriktsprogram.

"Nu går vi i gang. Der er tilgroede områder, der skal afgræsses. Der er krat, der skal fjernes. Der er moser, der skal overrisles, og der er masser af små opsplittede områder, der skal flettes sammen, så naturen kan få mere albuerum. Jeg vil følge arbejdet tæt. Det er bare om at komme i gang," siger Ida Auken.

Natura 2000-områder er områder, der er omfattet af EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De største Natura 200o-områder ligger i det nord- og vestjyske, mens de fynske og sjællandske områder typisk er mindre. Samlet set udgør Natura 2000-områderne ni procent af det danske landareal og 18 procent af havarealet.

Læs mere om naturplanerne og se de enkelte planer

Kilde: Naturstyrelsen


Oversigtskort