Nyt udefra
 - 14.02.12

Faldefærdige huse kan fortsat rives ned

 Gravemaskine i Vestervig
Faldefærdige huse kan rives ned og give plads for en række nye projekter. Her landsbyen Vestervig. Foto: Thisted Kommune

Byfornyelsesmidler kan bruges til nedrivning i landdistrikterne
Landets 98 borgmestre får i dag et brev fra Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. Ministeren vil gøre kommunerne opmærksomme på, at der på finansloven i år er afsat ca. 278 mio. kr. til byfornyelse, hvoraf en større andel kan bruges til at medfinansiere nedrivning af faldefærdige boliger i landdistrikterne.

Udover at gøre opmærksom på byfornyelseslovens muligheder for at nedrive dårlige huse, vil ministeren med brevet sende et signal til borgmestrene om, at han er opmærksom på, at flere kommuner i yderområderne har store udfordringer med faldefærdige huse, der både tiltrækker sociale nomadefamilier og skæmmer landskabet, og derfor er i fuld gang med forskellige initiativer på området.

Uvished om faldefærdige huse
Carsten Hansen har igangsat en evaluering af de nuværende værktøjer til at komme faldefærdige boliger til livs, og ministeren er også parat til at se på, om der er behov for at ændre lovgivningen på området, så kommunerne får endnu bedre muligheder for at slippe af med de allerdårligste huse. Ministeren løfter også sløret for, at hans ministerium har planer om at afdække, hvor mange dårlige boliger, der er på landsplan.

"I dag har vi ikke det fornødne overblik over antallet af huse, der er i så dårlig stand, at de bør rives ned. Statens Byggeforskningsinstitut har tidligere skønnet, at der er mere end 50.000 potentielt dårlige boliger i landområderne og de mindre byer. Men vi kender ikke det nøjagtige antal, og vi ved ikke præcis, hvor husene er placeret. Og det gør det vanskeligt at følge udviklingen og sætte ind, der hvor det er mest påkrævet", forklarer ministeren, der derfor er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle et værktøj til kortlægning af boligerne.


Oversigtskort